fredag 5. januar 2018

Helt siden 1814

Skillet mellom de som har tro på seg selv og de som er opptatte av hva andre mener har plaget Norge siden Riksforsamlingen i 1814. Dr. Yngvar Nielsen skriver i sitt verk «Norge i 1814», utgitt i 1904, tydelig om det. Christian Frederik, Prinseregenten, ville ha Norge selvstendig, og i så måte mente han at man enten var med ham eller mot ham. Nielsen skriver, imidlertid, at skillet mellom de partier som oppsto under Riksforsamlingen, og som der forpestet arbeidet, ikke gikk der.

«Prinseregenten vilde, at det Forhold, hvori Medlemmerne stod til hans Politik, skulde bestemme deres Ret til at bære Nordmansnavnet og til at kaldes Fædrelandets sande Venner. I stor Utstrækning lykkedes det ham ogsaa at bibringe Folket den samme Tro. Men denne Tro var aldeles ikke rigtig. I Virkeligheden var Skillet mellom Partierne ikke at søge der.

Heller ikke var det Hensynet til Rigets tilkommende Forfatning og ulige Meninger om dennes bedste Form, der i Virkeligheden bestemte Partidannelsen paa Eidsvold. Prinseregenten vilde jo have Forfatningsarbeidet stillet op som den væsentligste Opgave for Repræsentanterne. Men Partierne kom op, forinden der endnu var taget ordentlig fat paa dette Arbeide. Saaledes var partiutformingen uafhængig deraf.

Partidelet på Eidsvold var ikke bestemt efter indre Hensyn. Saadanne kan naturligvis i den senere Del af Samværet for en mindre Del have grebet med ind. Men det, som skabte Partierne, og som kastede sine mørke Skygger over Livet paa Eidsvold, var noget helt andet. Det var netop det, som Prinsen helt vilde have holdt udenfor Forhandlingerne, der fremkaldte det dybe, skarpe Skille; – det var Spørgsmaalet om Rigets Forhold til de fremmede Magter, hvilket igjen var bragt i den nærmeste Tilknytning til det andet Spørsmaal om Rigsforsamlingens Adgang til at udøve den Suverænetet, der nu rettelig skulde tilkomme Folket.»

(Avskrift fra side 164 i «Norge i 1814»)

.·: :·.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar